1/ Khi quán sát tự thân, ta thấy Đất Mẹ có trong ta, Mặt Trời và cả những vì sao rất xa cũng có trong ta.
Ta và Đất Mẹ không phải là hai thực tại riêng biệt. Đất Mẹ chính là ta, ta là đất Mẹ.
Đất Mẹ không phải chỉ là môi trường.

Sống như thế nào để cho đất Mẹ tiếp tục được xanh tươi, bởi đất Mẹ khô héo thì ta cũng khô héo.
Sự có mặt của đất Mẹ là sự có mặt của chính ta, và nhìn sâu tự tánh của ta và của Mẹ đều là vô sinh bất diệt. Sinh mạng ta không phải chỉ được giới hạn trong 100 năm, bởi vì ta với Mẹ không phải hai.

2/ An trú trong giây phút hiện tại là trở về quê hương đích thực của mình, quê hương đích thực không hề bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc.
Quê hương đích thực không phải là một ý niệm trừu tượng, với niệm và định, năng lượng của Bụt thì ta có thể tiếp xúc và sống trong quê hương ấy mỗi giây phút với sự hoàn toàn buông thư của thân và tâm.

your true home is in the here and now. It is not limited by time, space, nationality, or race. your true home is not an abstract idea; it is something you can touch and live in every moment. With mindfulness and concentration, the energies of Buddha, you can find your true home in the full relaxation of your mind and body in the present moment.

3/ “Nonviolent action, born of the awareness of suffering and nurtured by love, is the most effective way to confront adversity.”

“Hành động bất bạo động được sinh ra từ nhận thức về đau khổ, được nuôi dưỡng bởi tình thương, và chính là cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh.”

4/  Nhớ lại hồi thơ ấu, khi ta bị sốt.
Mặc dầu đã được cho uống bao nhiêu thuốc nhưng không có gì làm cho ta cảm thấy khỏe khoắn hơn cho đến khi mẹ vào đặt tay lên trán. Dễ chịu làm sao! Bàn tay mẹ như bàn tay thiên thần.Bàn tay chuyền mát dịu và thương yêu vào cơ thể.

Bàn tay của mẹ chính là bàn tay của bạn hôm nay.
Nếu có chánh niệm, nếu thực tập hơi thở có ý thức bạn sẽ nhận ra rằng bàn tay của mẹ vẫn đang còn sống động trong bàn tay mình.
Rồi nếu bạn đặt tay mình lên trán thì đó chính là bàn tay của mẹ với bao thương yêu dịu hiền.
Khả năng thương yêu, dịu hiền của mẹ vẫn còn đó trong bạn ngày hôm nay.

5/ Con sẽ tập nói những câu như:
Được nghe giọng nói quen thuộc của anh qua giây điện thoại, em rất hạnh phúc
Thấy thầy còn có mặt và còn bước đi được những bước chân vững chãi bên con, con thấy mình may mắn không cùng” 
“Mẹ ơi, mẹ có biết là mẹ đã trao truyền cho con bao nhiêu là đức hạnh, tài năng và từ ái của mẹ hay không!
Con rất trân quý những giờ phút được sống gần thầy, gần cha, gần mẹ, như trong giờ phút này.

6/  Con đã được biểu hiện từ đất mẹ, con sẽ trở về đất mẹ để tiếp tục được biểu hiện hàng triệu lần nữa, để cùng với tăng thân con làm công việc chuyển rác thành hoa, bảo hộ sự sống và xây dựng một tịnh độ ngay trên mặt đất này.

Chúng con biết chất liệu hiểu biết và thương yêu là chất liệu căn bản để xây dựng nên tịnh độ, cho nên chúng con nguyện là trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày chúng con sẽ nỗ lực chế tác chất liệu hiểu biết và thương yêu.

7/ Nơi nào không có bùn thì không có sen.
Cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện.
Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.

Sen và bùn cũng như trái và phải, hễ cái trái có đó là cái phải có đó cùng một lượt.
Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta mới làm phát hiện được cái hiểu biết và cái thương yêu. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.

8/ “It is said that God has created man in his own image. But it may be that humankind has created God in the image of humankind.

Người ta nói rằng Thượng Đế đã tạo nên con người theo hình ảnh của Thượng Đế.
Nhưng có thể là loài người đã tạo ra Thượng Đế bằng hình ảnh của loài người.

9/ “To live in the present moment is a miracle.
The miracle is not to walk on water.
The miracle is to walk on the green Earth in the present moment,
to appreciate the peace and beauty that are available now.”

Sống trong giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải là đi trên mặt nước. Phép lạ là đi trên hành tinh xanh xinh đẹp này trong giây phút hiện tại, biết trân quý sự bình an và vẻ đẹp có sẵn ngay bây giờ.

10/ “We often think of peace as the absence of war, that if powerful countries would reduce their weapon arsenals, we could have peace. But if we look deeply into the weapons, we see our own minds –our own prejudices, fears and ignorance.
Even if we transport all the bombs to the moon, the roots of war and the roots of bombs are still there, in our hearts and minds, and sooner or later we will make new bombs.
To work for peace is to uproot war from ourselves and from the hearts of men and women.

Chúng ta thường nghĩ rằng hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh, rằng nếu các quốc gia hùng mạnh sẽ giảm các kho vũ khí vũ khí của họ thì chúng ta có thể có hòa bình. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng vũ khí nằm trong tâm trí của chúng ta,trong thành kiến ​​riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết.
Ngay cả khi chúng ta vận chuyển tất cả các quả bom lên mặt trăng thì gốc rễ của chiến tranh và gốc rễ của những quả bom vẫn còn đó, trong trái tim và khối óc của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tạo những bom mới.
Hoạt động cho hòa bình chính là phải nhổ gốc rể của chiến tranh từ chính trong chúng ta và từ trái tim của con người.

11/ “If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence”

Sự có mặt đích thực của bạn là món quà quý nhất để hiến tặng cho người mà bạn thương yêu.

12/ “The kingdom of God is available to you in the here and the now.  But the question is whether you are available to the kingdom.  Our practice is to make ourselves ready for the kingdom so that it can manifest in the here and the now.  You don’t need to die in order to enter the kingdom of heaven. In fact, you have to be truly alive in order to do so.”

‎”Nước Chúa đang có mặt cho bạn ở đây và bây giờ.  Nhưng câu hỏi là liệu bạn đang có mặt cho Nước Chúa. Sự thực tập của chúng ta là làm cho mình có mặt thực sự để Nước Chúa có thể biểu hiện ở đây và bây giờ. Bạn không cần phải chết mới đi được vào Nước Chúa. Sự thật là bạn phải thực sự sống để có thể làm được như vậy.”

13/ Suffering is not enough. Life is both dreadful and wonderful…
How can I smile when I am filled with so much sorrow? It is natural – you need to smile to your sorrow because you are more than your sorrow.’

“Chỉ biết đau khổ thôi thì không đủ. Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời …
Làm thế nào có thể mỉm cười khi trong lòng đầy những buồn đau? Bạn hãy học cách mỉm cười với nỗi buồn của mình bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy.

14/ ‘To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.’

Bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi.

15/ “The seed of suffering in you may be strong, but don’t wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy.”

Những hạt giống khổ đau trong ta có thể còn rất lớn, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc.

16/ “Non violence does not mean non-action. Nonviolence means we act with love and compassion. The moment we stop acting, we undermine the principle of nonviolence.”

Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi.Giây phút mà chúng ta ngừng hành động, chúng ta phá hoại nguyên tắc bất bạo động.

17/ “Nếu không có khả năng trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây thì không thể nào nhận diện được chính mình, nhận diện được hạnh phúc cũng như khổ đau của mình.”

18/ “Do not think the knowledge you presently possess is changeless, absolute truth. Avoid being narrow-minded and bound to present views. Learn and practice non-attachment from views in order to be open to receive others’ viewpoints.”

Đừng nghĩ rằng những kiến thức bạn hiện có là bất biến, sự thật tuyệt đối. Tránh hẹp hòi và bị ràng buộc với những quan điểm bạn đang có. Thực hành tinh thần không cố chấp vướng mắc về quan điểm để có thể được cởi mở đón nhận quan điểm của người khác.

19/ “Most of boundaries between traditions are artificial. Trust has no boundaries. The differences are mostly in emphasis.”

Hàng rào chia cách giữa các truyền thống tâm linh hầu hết là giả tạo. Đức tin không có ranh giới. Sự khác nhau chỉ ở điểm nhấn mạnh mà thôi.

20/ “Storing up knowledge about Buddhism will not answer your burning questions. We have to learn the things that can help us to transform our own suffering, our own caught situations. If our teacher is a real teacher, then his or her words are there to help us be in touch with life and untie the preconceptions, views, anger, and habit energies we have.”

Chất chứa thêm kiến thức về đạo Bụt không thể giải đáp cho bạn những thắc mắc thao thức của mình.
Bạn nên học những điều mà có thể chuyển hóa được những khổ đau, hoàn cảnh khó khăn dính mắc của mình.
Thầy của bạn là người sẽ giúp chúng bạn tiếp xúc được với cuộc sống, tháo gỡ được những định kiến, những quan niệm, hờn giận và những thói quen xấu.

Nguồn Làng Mai.

Công ty TNHH Văn Hóa Mộc An

Moc An Culture Company Limited

Tên viết tắt: MACCO

101Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Hồ Chí Minh.

Không gian thưởng trà: Ngõ 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Bản quyền thuộc về Mộc An Trà